Alapszabályok

 

MAGYARORSZÁGI ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK  EGYESÜLETE

korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

A L A P S Z A B Á L Y A

 

I. Általános Rendelkezések

 

 • Az egyesület neve: Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

Az egyesület rövidített neve: MÉKISZ

 

1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Kőolaj u. 2.

 

1.3. Működési területe: Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

1.4. Bélyegzője: (felirat: „Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete”)

1.5. Státusza: az egyesület jogi személy.

Az alapítók az „Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesület”-ét (továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján hozták létre. Az egyesület önkormányzati elven működik, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítését.

 

II. Az Egyesület jellege, célja és tevékenysége

2.1. Az Egyesület tömöríti mindazokat, akik a Magyar Köztársaság területén étrend-kiegészítő illetve egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítmények gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak és érdekeik védelme, képviselete, szakmai kapcsolatok kialakítása érdekében együtt kívánnak működni.

2.2. Az Egyesület célja:

 • Az étrend-kiegészítő és az egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítmények gyártásának, forgalmazásának szabályozásával, ellenőrzésével és engedélyeztetésével foglalkozó hatóságokkal való kapcsolattartás. Az ágazatot érintő törvények, rendeletek, vagy ezek módosításának véleményezése
 • Javaslattétel új törvények, rendeletek megalkotására, vagy a meglévők változtatására,
 • Az étrend-kiegészítő és az egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítmények gyártására, minősítésére és forgalmazására vonatkozó szakmai ajánlások és etikai normák kidolgozása, azok betartatása
 • A tagok oktatása, szakmai továbbképzése
 • Együttműködés az étrend-kiegészítő és az egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítményekkel foglalkozó belföldi és külföldi szervezetekkel
 • Érdekegyezetés a vertikum szereplői között
 • az Egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme;
 • kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel;
 • a nyilvánosság, illetve a szakmai nyilvánosság előtti közös érdekek képviselete;
 • fórum biztosítása a szakmai problémák megvitatásához
 • a Magyarországon regisztrált magyar termékek EU-ban történő forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységek támogatása.

 

2.3. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében:

 

 • pályázati forrásokat kutat fel és vesz igénybe;
 • tanfolyamokat, előadásokat, egyéb rendezvényeket szervez
 • elméleti és gyakorlati tanácsadást folytat
 • rendezvényeken és szervezetekben képviselteti magát;
 • publikációkat, kiadványokat, hírlevelet jelentet meg;
 • önálló honlapot készíthet és működtethet
 • nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn

 

2.4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pártpolitikai tevékenységet nem végez, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

2.5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

III. Az Egyesület tagjai

3.1. Az Egyesület tagsága

3.1.1. Az Egyesület nyilvántartott tagokból áll.

3.1.2. Az Egyesület tagja lehet bármely felnőtt korú természetes személy, jogi személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, vállalja, hogy fizeti a tagdíjat és akinek a belépési szándékát az Egyesület Elnöksége elfogadta.

3.1.3. Az Egyesület munkáját a tag adományokkal, alapításokkal segítheti és más felajánlásokat tehet. A tagok felajánlásaikat az Egyesület javára az elnöknél vagy az elnökség tagjainál tehetik meg.

3.1.4. Az Egyesület tagjain kívül az Egyesület szolgáltatásaiból más is részesülhet.

3.2. Tagsági viszony keletkezése

3.2.1. Az Egyesületnek alapító, rendes és pártoló tagja lehet:

Alapító tag az a személy, aki az Egyesület alakuló ülésén a jelenléti ívet aláírta és az alapszabály elfogadásában részt vett, az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadta és vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vállal és az éves tagdíjat befizeti. A Közgyűlésben más tagokkal egyenlő szavazati joga van.

Rendes tag lehet az a személy, aki belépési nyilatkozatában az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja és vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz és az éves tagdíjat befizeti, valamint akinek a belépési szándékát az Egyesület Elnöksége elfogadta.  A Közgyűlésben más tagokkal egyenlőszavazati joga van.

Pártoló tagbármely magyar vagy külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem jogi személy szervezet lehet, ha az egyesület céljaival egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pártoló tagság elfogadásáról a jelentkező tagfelvételi kérelme alapján az  Elnökség dönt. A pártoló tag belépési szándékát az Elnökség csak abban az esetben fogadhatja el, ha egyértelműen megállapítható, hogy a pártoló tagságra való jelentkezés nem a tagdíjfizetési kötelezettség kikerülésére irányul, és a tagdíjmentességből adódó hátrányt kompenzálja a pártoló tag közreműködéséből várható előny. A Közgyűlésben tanácskozási joggal rendelkezik.

3.2.2. A tagfelvételről az Elnökség  a kérelem beadását követő soron következő ülésén dönt. A felvételi kérelem elfogadását vagy elutasítását írásban kell közölni és indokolni, egyúttal tájékoztatni kell a kérelmezőt a panasz lehetőségéről. A jelentkező az elutasítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasító döntés megváltoztatása céljából panaszával a Közgyűléséhez fordulhat.

3.2.3. A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadás annak végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

3.3. Az egyesületi tag jogai

3.3.1. Az Egyesület alapító és rendes tagja:

 • részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály megfogalmazásában, szervezetének kialakításában;
 • választhat és választható az Egyesület szerveibe, tisztségeire;
 • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti az Egyesület érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét;
 • igénybe veheti az Egyesületbe tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit;
 • igényelheti az Egyesület szolgáltatásait;
 • felvilágosítást kérhet az Egyesület céljainak, feladatainak megvalósításához kapcsolódó pályázatokról és egyéb forrásokról;
 • felvilágosítást kérhet az Egyesületet érintő bármely tevékenységről, felvetéseire az Egyesület tisztségviselői érdemben válaszolni kötelesek;
 • részesülhet az Egyesület nemzetközi kapcsolataiból származó előnyökből;
 • az egyesület közgyűlésén tanácskozási és szavazati joggal, az ügyintéző és képviseleti szervek ülésén véleménynyilvánítási és javaslattételi joggal vehet részt
 • részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására.
 • Az egyesület természetes személy tagja jogait személyesen vagy igazolt képviselője útján , míg jogi személy és ennek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagja igazolt képviselője útján gyakorolhatja.

 

3.3.2. A természetes személy és jogi személy tagok jogai egyenlők. A tagsági jogok függetlenek a befizetések és hozzájárulások mértékétől.

Az egyesület természetes személy, jogi személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei tagjainak egy-egy szavazati joga van.

3.3.3. A pártoló tagok jogai:

 • az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásához, az alapszabály megfogalmazásához, szervezetének kialakításához ajánlásokat tehet;
 • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti az Egyesület érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét;
 • igénybe veheti az Egyesületbe tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit;
 • igényelheti az Egyesület szolgáltatásait;
 • felvilágosítást kérhet az Egyesület céljainak, feladatainak megvalósításához kapcsolódó pályázatokról és egyéb forrásokról;
 • felvilágosítást kérhet az Egyesületet érintő bármely tevékenységről;
 • részesülhet az Egyesület nemzetközi kapcsolataiból származó előnyökből;
 • az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal, az ügyintéző és képviseleti szervek ülésén véleménynyilvánítási és javaslattételi joggal vehet részt
 • ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására.

 

3.4.1. Az egyesületi alapító és rendes tag kötelezettségei:

 • tevékenységében az egyesületi eszme és érdek védelme, képviselete, az alapszabály betartása, a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok betartása
 • rendszeres részvétel az Egyesület szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve az Egyesület céljainak megvalósulását;
 • az egyesületi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása;
 • a tagdíj befizetése, az Egyesület vagyonának gyarapítása, megóvása.

 

3.4.2. A pártoló tag kötelezettségei:

 • tevékenységében az egyesületi eszme és érdek védelme, képviselete, az alapszabály betartása, a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok betartása
 • az egyesületi pártoló tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása;
 • az Egyesület vagyonának gyarapítása, megóvása.

 

3.5. A tagsági viszony megszűnése

3.5.1. A tagsági viszony megszűnik

 • a természetes személy halálával;
 • jogi személy megszűnésével;
 • kilépéssel;
 • törléssel;
 • kizárással;
 • ha a tagot a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte és a büntető ítélet hatálya alatt áll

A pártoló tagsági viszony megszűnésének esetei megegyeznek a rendes és alapítói tagsági viszony megszűnésének előbbi eseteivel.

3.5.2. A tag az Egyesületből való kilépését az Elnökséghez írásban jelenti be. A tagsági jogviszony az elnökséghez intézett írásbeli bejelentés elnökséghez történő beérkezésének időpontjával szűnik meg.

 

3.5.3. Az Elnökség törölheti a tagsági viszonyt, ha a tag az elnök ismételt írásbeli felszólítása ellenére - a felszólítást követő 30 napon belül - sem fizeti a tagsági díjat. A törlést kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, halasztó hatályú fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez.

3.5.4. Az Elnökség határozatával a tagot az Egyesületből kizárhatja, ha a tag neki felróható módon az Egyesület érdekét súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, kötelezettségeit súlyosan elmulasztja, az előírásokat szándékosan megszegi, az egyesület hírnevét súlyosan veszélyezteti, vagy egyébként az egyesületet sértő magatartást tanúsít. A kizárást tárgyaló ülésre a tagot meg kell hívni, azonban távolmaradása a kizárásának nem akadálya. A kizárásról hozott határozatot az érintett taggal írásban kell közölni. A tag az Elnökség döntése ellen 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez.

3.5.5. A közgyűlés törvénysértő határozatával szemben bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül keresettel fordulhat a Komárom-Esztergom megyei Bírósághoz.

 

IV. Az Egyesület szervezeti felépítése

 

4.1 Az Egyesület szervezete:

 • Közgyűlés,
 • Elnökség,
 • elnök,
 • alelnökök
 • titkár,
 • gazdasági vezető
 • Etikai bizottság

.

4.2. A Közgyűlés

4.2.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.

4.2.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása, módosítása;
 • az elnök, az alelnökök, titkár, gazdasági vezető, az etikai bizottság elnökének és az etikai bizottság tagjainak öt évre történő megválasztása és felmentése;
 • az éves tagdíj mértékének megállapítása;
 • az Elnökség éves beszámolójának és a tárgyévi költségvetésnek az elfogadása;
 • az Egyesület megalakulásának, egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának elhatározása;
 • és mindaz, amit jogszabály vagy jelen alapszabály a hatáskörébe utal.
 • Az elnökség által hozott határozatokkal szembeni fellebbezés elbírálása is a közgyűlés hatáskörébe tartozik, figyelemmel a 3.5.3.-3.5.4. pontokban előírt rendelkezésekre.

4.2.3. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnök hívja össze (évi rendes Közgyűlés). Kötelező a Közgyűlést egyébként összehívni, ha azt a tagok legalább egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza, vagy a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elrendeli, illetve ha az más okból elengedhetetlen.. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

4.2.4. A Közgyűlést a napirend megjelölésével, legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontját megelőzően, a tagnyilvántartásban szereplő tagoknak kézbesített meghívóval, írásban kell összehívni.

4.2.5. A Közgyűlés üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.

4.2.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele (legalább 50%-a + egy fő) megjelent.

4.2.7. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, 30 napon belüli időpontban, azonos napirenddel újabb Közgyűlést kell tartani (megismételt Közgyűlés).

A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül akkor határozatképes, ha ez a körülmény már az eredeti meghívóban fel volt tüntetve, a megismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűléssel együtt kitűzésre került. A megismétel Közgyűlés kitűzése az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre is történhet.

Amennyiben a megismételt Közgyűlés más napra kerül összehívásra, erről a tagokat az általános szabályok szerint külön értesíteni kell. E meghívóban a tagságot tájékoztatni kell arról, hogy a megismételt Közgyűlés megtartására az eredeti Közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.

4.2.8. A Közgyűlés határozatait a jelen lévő tagok több mint felének szavazatával, nyílt szavazással hozza, amely szavazáson tagonként egy-egy szavazat vehető figyelembe. Igen és nem szavazategyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.

4.2.9. A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról, illetve felmentéséről titkos szavazással dönt. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül egyik sem kapott ilyen többséget, ismételt szavazást kell tartani, amelyen csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. A megismételt szavazás győztese az a személy, aki több szavazatot kap, szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.

4.2.10. A Közgyűlés az alapszabály módosításáról a jelenlévő tagok legalább kétharmadának szavazatával dönt.

4.2.11. A Közgyűlés az egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, szétválásáról dönthet az összes nyilvántartott tag legalább kétharmadának az egyetértésével.

4.2.12. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a Közgyűlés által választott tag hitelesít.A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a határozatképességre vonatkozó adatokat, a napirendet, a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, az esetleges határidőket a végrehajtásért felelős személyek megjelölésével, valamint mellékelni kell a jelenléti ívet.

4.2.13. Az elnökség ülésein hozott döntésekről az elnök folyamatos sorszámozású nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az elnökség döntésének:

a)   tartalma

b)  időpontja,

 1. hatálya,

d) döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvet egy elnökségi tag hitelesíti az elnökség elnökének aláírásával együtt. Az elnökség határozatait minden évben újra kezdődő, folyamatos sorszámmal kell ellátni.

 

4.2.14. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A jelenlévő tagok egyszerű többséggel határozhatnak a nyilvánosság kizárásáról. A nyilvánosság kizárására okot adó körülmények lehetnek pl:

- személyi kérdések tárgyalása (az érintett kérelmére történik a nyilvánosság kizárása)

- az egyesület érdekeinek veszélyeztetettsége esetén

 

4.3. Az Elnökség

 

4.3.1. Az Elnökség 5 tagból áll. Az elnök és az elnökségi tagok megbízatása 5 évre szól. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, akia közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

4.3.2. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület működését. Ennek keretében:

 • lefolytatja a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos hatáskörébe tartozó eljárásokat,
 • gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról és működtetéséről, segíti a Közgyűlés munkáját, előkészíti a Közgyűlés döntési körébe tartozó előterjesztéseket,
 • elkészíti, megvitatja és évente a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület költségvetésének tervezetét, az elfogadott költségvetésnek megfelelően irányítja az Egyesület gazdálkodását, erről évente a Közgyűlésnek beszámol,
 • javaslatot tesz a mindenkori tagdíj mértékére,
 • gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
 • megvitatja és elfogadja az elnök éves beszámolóját,
 • beszámoltatja a tisztségviselőket és ügyintézőket,
 • lefolytat minden olyan eljárást, amely nem tartozik kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe és amelyet az Elnökség hatáskörébe von
 • köteles a rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagokról folyamatos nyilvántartást vezetni.

4.3.3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az Elnökséget az elnök a tervezett időpont előtt legalább tíz nappal írásban megküldött meghívóval hívja össze, amelynek tartalmaznia kell a tervezett napirendet is. Bármely elnökségi tag indokolt kérésére az Elnökség ülését soron kívül is össze kell hívni.

4.3.4. Az Elnökség ülései a tagság számára nyilvánosak.

4.3.5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább három elnökségi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az Elnökséget 30 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt ülés szintén csak akkor határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van.

4.3.6. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Elnökség ülésein az Etikai Bizottság elnöke részvételi, javaslattételi és véleményezési joggal rendelkezik.

 

4.4. Elnök

4.4.1. Az elnök, mint az Egyesület törvényes képviselője, teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet a bíróság, más hatóság és egyéb szervek előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Egyesültet önállón jegyzi, e jogköre harmadik személyekkel szemben érvényesen nem korlátozható.

4.4.2. Az Elnökség nevében az elnök jogosult eljárni. Ennek keretében:

 • irányítja az Egyesület tevékenységét,
 • irányítja az Elnökség munkáját, vezeti az Elnökség üléseit,
 • dönt és intézkedik a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • dönt és intézkedik az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben az elnökségi ülések között,
 • utalványozási joga van,
 • kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
 • irányítja az Egyesület munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 • ellát minden olyan feladatot, amelyet az alapszabály, vagy közgyűlési, ill. elnökségi határozat a hatáskörébe utal.

4.4.3. Az elnököt akadályoztatása esetén elsődlegesen dr. Horányi Tamás alelnök, az elnök és dr. Horányi Tamás alelnök akadályoztatás esetén Ungár Péter alelnök, az elnök és alelnökök akadályoztatása esetén a titkár és gazdasági vezető együttesen, teljes intézkedési jogkörrel helyettesíti. Az elnök a napi ügyekkel kapcsolatos teendőinek egy részét az alelnökre ruházhatja. A pénzforgalmi bankszámla feletti rendelkezési jogot a mindenkori elnök és dr. Horányi Tamás alelnök együttesen gyakorolja.

 

4.5. Az alelnökök

Az alelnökök feladata és hatásköre:

- az elnök akadályoztatása esetén az egyesület tevékenységének irányítása;

- az elnök akadályoztatása esetén a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

- az egyesület elnöke munkájának segítése a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése során

-  az elnök és a közgyűlés egyetértésével és tájékoztatásával kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

- vezeti az Elnökség üléseit az elnök akadályoztatása esetén;

- az elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet;

- az elnök akadályoztatása esetén összehívja az Elnökség üléseit;

- az elnök akadályoztatás esetén irányítja az Egyesület gazdálkodását;

- az elnök akadályoztatása esetén utalványozási jogot gyakorol;

- ellátja azokat a napi ügyekkel kapcsolatos teendőket, amelyet egy részét az elnök rá ruházta.

4.6. A titkár

 • segítséget nyújt az elnöknek feladatai ellátásához, eljár az Egyesület ügyeiben;
 • végzi az Egyesület ügyviteli, szervezési teendőit;
 • gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek technikai lebonyolításáról az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
 • végzi az Egyesület levelezési és iratkezelési munkáját;
 • ellátja az elnök által rábízott feladatokat.

 

4.7. Gazdasági vezető

4.7.1. Az Egyesület gazdasági vezetője lehetőség szerint pénzügyi – számviteli képesítéssel és felkészültséggel rendelkező tag legyen.

4.7.2. A gazdasági vezető feladata:

 • az elnökkel egyetértésben intézi az Egyesület pénz- és hitelügyeit;
 • az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnököt, az Elnökséget és a tagságot tájékoztatja;
 • gondoskodik a megfelelő pénzügyi nyilvántartás (pénztárkönyv) meglétéről  a tagdíj beszedéséről és nyilvántartásáról, valamint felelős a bizonylati fegyelemért;
 • gondoskodik az az éves költségvetés és a zárszámadás tervezet és a vagyonmérleg elkészítéséről.

 

4.7.3. A gazdasági vezetőt távollétében az Elnökség egyetértésével az általa kijelölt tag helyettesítheti.

 

4.8. Etikai Bizottság

Az etikai kérdések kezelésére az 5 tagú Etikai Bizottság jogosult. Az Etikai Bizottság tagjait közvetlenül a közgyűlés választja meg 5 év időtartamra. Az Etikai Bizottság feladata az étrend-kiegészítő és az egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítményekkel kapcsolatos tevékenyégére vonatkozó Etikai Kódex elkészítése és a tagok e szellemben való működésének segítése, ellenőrzése.

Az Etikai Bizottság ülését szükség szerint, de félévente legalább egyszer össze kell hívni a megtárgyalásra kerülő témák megjelölésével. Az Etikai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az Etikai Bizottság elnöke és még legalább az Etikai Bizottság két másik tagja, jelen van, vagy az Etikai Bizottság tagjaiból az elnök általa kijelölt személy (helyettes) és még legalább az Etikai Bizottság két másik tagja, jelen van az ülésen. Az Etikai Bizottság elnöke távolléte esetén minden esetben köteles helyettest kijelölni az Etikai Bizottság tagjaiból. Amennyiben az így összehívott ülése nem határozatképes, úgy legkésőbb egy héten belül új ülést kell összehívni, mely ülés már akkor határozatképes, ha az etikai bizottság elnöke és két másik etikai bizottsági tag is jelen van. A megismételt ülés új napirendi pontokat nem tárgyalhat. Az Etikai Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Etikai Bizottság elnökének szavazata dönt. Ezen határozatok akkor válnak a tagokra nézve kötelező érvényűvé, ha azt a tagozat Elnöksége is jóváhagyta. Az Etikai Bizottságnak az Elnökség által jóváhagyott határozatait minden tag számára el kell juttatni.

Etikai Bizottság elnöke feladatai

 • az Egyesület Etikai Bizottságának munkájának szervezése
 • etikai szabályok kidolgozása a bizottság többi tagjának egyetértésével,
 • az Etikai Bizottság tevékenységének közgyűlésen való előterjesztése
 • az elnök által rábízott feladatok ellátása

 

4.9 Atisztségviselő megbízatása megszűnik:

 • a megbízatás időtartamának lejártával,
 • a tisztségviselő halálával,
 • a megválasztó szervhez intézett lemondással, a lemondás megválasztó szerv tudomására jutásával
 • a Közgyűlés általi felmentéssel,
 • a tagsági viszony megszűnésével.

 

A tisztségviselők megbízatása az alábbi okok esetén szűnhet meg felmentéssel:

- a közügyek gyakorlásától eltiltják

- magyar állampolgárságát elveszti

- letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélye lejár

- az egyesület céljával és érdekében tartósan ellentétes tevékenységet folytat

- az egyesület gazdálkodásának szabályait súlyosan sérti.

 

4.9.1. Ha valamely tisztségviselő megbízatása a megbízatás időtartamának lejárta előtt szűnik meg, új tisztségviselő megválasztása céljából időközi választást kell tartani,

amelynek szabályai megegyeznek a rendes tisztségviselő választás szabályaival. Az így megválasztott tisztségviselő megbízatása a következő rendes választásig tart.

 

4.9.2. Amennyiben a tisztségviselő megbízatása megszűnik, a Közgyűlés az általános szabályok szerint kilencven napon belül új tisztségviselőt választ. Ha a megbízatás az időtartam lejártával, lemondással vagy felmentéssel szűnik meg, köteles a megszűnt megbízatású tisztségviselő feladatát az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb a megbízatás megszűnésétől számított kilencven napig ügyvivő tisztségviselőként ellátni.

 

V. Az Egyesület gazdálkodása, vagyona

 

5.1. Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközök forrásai:

 • a tagdíjak,
 • magán- és más személyek támogatásai,
 • az Egyesület által pályázatokon elnyert támogatások,
 • az Egyesület gazdasági és vállalkozási tevékenységéből származó bevételei,
 • az Egyesület által szervezett rendezvények bevételei,
 • egyéb bevételek.

 

A rendes tagdíj mértéke (az Egyesület alapításakor) :

természetes személyek                                                12 000 Ft/év

költség vetési szervek, társadalmi szervek                  12 000 Ft/év

 

egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok:            

  0        - 10 millió Ft bruttó árbevételig                       40 000 Ft/év

10        - 30 millió Ft bruttó árbevételig                       80 000 Ft/év

30        - 60 millió Ft bruttó árbevételig                     100 000 Ft/év

60        - 100 millió Ft bruttó árbevételig                   150 000 Ft/év

100 millió bruttó árbevétel felett                               200 000 Ft/év

 

Pártoló tag tagdíj mértéke                                         tagdíjmentes.

Az alapítást követően a tagdíj mindenkori  mértékét a közgyűlés állapítja meg.

5.2. Az Egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.

5.3. Az Egyesület vagyona és jövedelme az Egyesület céljait és működését szolgálja.

5.4. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében jogosult vállalkozási tevékenységet folytatni, melyet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalkozással elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott céljaira fordítja.

5.5.Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

5.6. Az Egyesület pénzforgalmát folyószámlán bonyolítja. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot a mindenkori elnök gyakorolja. Az elnök akadályoztatása esetén az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez egy alelnök és az elnökség gazdasági vezetőjének együttes aláírása szükséges.

 

VI. Vegyes és záró rendelkezések

 

6.1 Nyilvánosság

6.1.1. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintésre vonatkozó szándékot legalább három munkanappal korábban az egyesület elnökénél be kell jelenteni. Az iratokba való betekintésre az Egyesület székhelyén nyílik lehetőség, az iratokról kézzel másolatot lehet készíteni.

6.1.2. Az Egyesület éves működéséről pénzügyi beszámolót kell készíteni. Az Egyesület beszámolói nyilvánosak, azokat az irodában előzetes bejelentés után bárki megtekintheti. A Közgyűlés mindenki számára nyilvános, azokon – a részvételi szándék előzetes bejelentése mellett – megfigyelőként bárki részt vehet, kivéve az alapszabály 4.2.14. alpontjában meghatározott esetben.

6.2. Szolgáltatások igénybevétele

6.2.1. Az Egyesület szolgáltatásait a tagjain kívül más is igénybe veheti.

6.2.2. Az Egyesület szolgáltatásait nyilvánosan nyújtja. Az Egyesület szolgáltatásairól és az igénybevétel módjáról az Egyesület székhelyén bárki kérhet felvilágosítást, illetve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos iratokba betekinthet.

6.3. Az Egyesület megszűnése

6.3.1. Az Egyesület megszűnik ha:

 • a Közgyűlés dönt a feloszlásról,
 • a bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja,
 • más szervezettel egyesül.

6.3.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát az Egyesület eredeti célkitűzéseinek megfelelően kell hasznosítani. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6.3.3. Az Egyesület megszűnése esetén ingatlan és ingó vagyona Komárom Város Önkormányzatára száll azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat azt csak az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő közösségi tevékenység támogatására használhatja fel.

6.4. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban a mindenkor hatályos számviteli szabályok az irányadók.

6.5. Jelen alapszabály a Közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba.

 

 

Komárom, ………………………

 

 

 

 

 

……………………………………                               ………………………………………

         Dr. Bérci  István

        Közgyűlés elnöke                                                                         hitelesítő

 

 

 

 

……………………………………                               ………………………………………

          

                hitelesítő                                                                        jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

 

Ellenjegyzem:

 

                                                                                                            Dr. Karikó György

Komárom, …………………..                                      &nb

SzMSz letöltése (PDF)