Általános tudnivalók

 

MAGYARORSZÁGI ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK  EGYESÜLETE

4.8. Etikai Bizottság

Az etikai kérdések kezelésére az 5 tagú Etikai Bizottság jogosult. Az Etikai Bizottság tagjait közvetlenül a közgyűlés választja meg 5 év időtartamra. Az Etikai Bizottság feladata az étrend-kiegészítő és az egyéb ezzel egyenértékű élelmiszer kategóriába tartozó készítményekkel kapcsolatos tevékenyégére vonatkozó Etikai Kódex elkészítése és a tagok e szellemben való működésének segítése, ellenőrzése.

Az Etikai Bizottság ülését szükség szerint, de félévente legalább egyszer össze kell hívni a megtárgyalásra kerülő témák megjelölésével. Az Etikai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az Etikai Bizottság elnöke és még legalább az Etikai Bizottság két másik tagja, jelen van, vagy az Etikai Bizottság tagjaiból az elnök általa kijelölt személy (helyettes) és még legalább az Etikai Bizottság két másik tagja, jelen van az ülésen. Az Etikai Bizottság elnöke távolléte esetén minden esetben köteles helyettest kijelölni az Etikai Bizottság tagjaiból. Amennyiben az így összehívott ülése nem határozatképes, úgy legkésőbb egy héten belül új ülést kell összehívni, mely ülés már akkor határozatképes, ha az etikai bizottság elnöke és két másik etikai bizottsági tag is jelen van. A megismételt ülés új napirendi pontokat nem tárgyalhat. Az Etikai Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Etikai Bizottság elnökének szavazata dönt. Ezen határozatok akkor válnak a tagokra nézve kötelező érvényűvé, ha azt a tagozat Elnöksége is jóváhagyta. Az Etikai Bizottságnak az Elnökség által jóváhagyott határozatait minden tag számára el kell juttatni.

Etikai Bizottság elnöke feladatai

  • az Egyesület Etikai Bizottságának munkájának szervezése
  • etikai szabályok kidolgozása a bizottság többi tagjának egyetértésével,
  • az Etikai Bizottság tevékenységének közgyűlésen való előterjesztése
  • az elnök által rábízott feladatok ellátása

 

4.9 Atisztségviselő megbízatása megszűnik:

  • a megbízatás időtartamának lejártával,
  • a tisztségviselő halálával,
  • a megválasztó szervhez intézett lemondással, a lemondás megválasztó szerv tudomására jutásával
  • a Közgyűlés általi felmentéssel,
  • a tagsági viszony megszűnésével.

 

A tisztségviselők megbízatása az alábbi okok esetén szűnhet meg felmentéssel:

- a közügyek gyakorlásától eltiltják

- magyar állampolgárságát elveszti

- letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélye lejár

- az egyesület céljával és érdekében tartósan ellentétes tevékenységet folytat

- az egyesület gazdálkodásának szabályait súlyosan sérti.

 

4.9.1. Ha valamely tisztségviselő megbízatása a megbízatás időtartamának lejárta előtt szűnik meg, új tisztségviselő megválasztása céljából időközi választást kell tartani,

amelynek szabályai megegyeznek a rendes tisztségviselő választás szabályaival. Az így megválasztott tisztségviselő megbízatása a következő rendes választásig tart.

 

4.9.2. Amennyiben a tisztségviselő megbízatása megszűnik, a Közgyűlés az általános szabályok szerint kilencven napon belül új tisztségviselőt választ. Ha a megbízatás az időtartam lejártával, lemondással vagy felmentéssel szűnik meg, köteles a megszűnt megbízatású tisztségviselő feladatát az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb a megbízatás megszűnésétől számított kilencven napig ügyvivő tisztségviselőként ellátni.